Đến tháng 2
Sở Nội vụ đã giải quyết

94,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/02/2020)