Đến tháng 11
Sở Nội vụ đã giải quyết

99,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 28/11/2020)