Đến tháng 5
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/05/2022)