Đến tháng 4
Sở Y tế đã giải quyết

86,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/04/2024)