Đến tháng 5
Sở Y tế đã giải quyết

99,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/05/2022)