Đến tháng 3
Sở Y tế đã giải quyết

98,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/03/2023)