Đến tháng 11
UBND Huyện Tân Phước đã giải quyết

99,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 30/11/2022)