Đến tháng 5
UBND Huyện Tân Phước đã giải quyết

99,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/05/2022)