Đến tháng 10
UBND Thị xã Cai Lậy đã giải quyết

99,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/10/2020)