Tìm thấy 45 thủ tục

Mức độ 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 4
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Mức độ 4
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Mức độ 4
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Mức độ 4
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Mức độ 4
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
...