Tìm thấy 31 thủ tục

Mức độ 2
Liên kết thẩm định giá do Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính thực hiện
Mức độ 2
Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn vốn nhà nước (trừ việc mua sắm tài sản gắn với dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn xây dựng cơ bản và đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh
Mức độ 2
Trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước (trừ việc mua sắm tài sản gắn với dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn xây dựng cơ bản và đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh
Mức độ 3
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
Mức độ 3
Kê khai giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ kê khai giá
Mức độ 3
Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh
Mức độ 3
Mua hóa đơn lẻ
Mức độ 3
Mua quyển hóa đơn
Mức độ 3
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
Mức độ 3
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
Mức độ 3
Quyết định bán tài sản công
Mức độ 3
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.
Mức độ 3
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
Mức độ 3
Quyết định điều chuyển tài sản công
Mức độ 3
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
...