Tìm thấy 18 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh.
Mức độ 4
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Mức độ 3
thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Mức độ 3
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh.
Mức độ 3
thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Mức độ 3
thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
Mức độ 3
Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh.
Mức độ 4
Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình.
Mức độ 3
Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập.
Mức độ 3
Thủ tục Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.
Mức độ 3
Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập.
Mức độ 3
Thủ tục Thực hiện việc giải trình.
Mức độ 3
thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh
Mức độ 3
thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện
Mức độ 3
thủ tục tiếp công dân tại cấp xã
...