Tìm thấy 329 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Toàn trình
Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Một phần (Trực tuyến)
Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Toàn trình
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp
Toàn trình
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động
Toàn trình
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Toàn trình
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ phootocopy
Chưa trực tuyến
Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện
Chưa trực tuyến
Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
...