Tìm thấy 329 thủ tục

Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
Toàn trình
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Toàn trình
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Toàn trình
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Toàn trình
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Toàn trình
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Toàn trình
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Toàn trình
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Toàn trình
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Toàn trình
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
...