Tìm thấy 343 thủ tục

Toàn trình
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Toàn trình
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Toàn trình
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Toàn trình
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Toàn trình
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Toàn trình
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Toàn trình
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Toàn trình
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
...