Tìm thấy 329 thủ tục

Toàn trình
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Toàn trình
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Toàn trình
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Toàn trình
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Toàn trình
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Toàn trình
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Toàn trình
Tuyển sinh trung học cơ sở
Một phần (Trực tuyến)
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
Toàn trình
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Toàn trình
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
...