Tìm thấy 343 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực di chúc
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (cấp xã)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (cấp xã)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Một phần (Trực tuyến)
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (DIEU21_QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (DIEU23-QD11 THAY DIEU23_QD18)
...