Tìm thấy 327 thủ tục

Toàn trình
Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn
Toàn trình
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
Toàn trình
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Toàn trình
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
...