Tìm thấy 346 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Toàn trình
Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát
Một phần (Trực tuyến)
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Một phần (Trực tuyến)
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
Một phần (Trực tuyến)
Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
Một phần (Trực tuyến)
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Toàn trình
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
...