Tìm thấy 357 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Chưa trực tuyến
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
Toàn trình
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Toàn trình
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Toàn trình
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Toàn trình
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Toàn trình
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Toàn trình
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Toàn trình
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
...