Tìm thấy 357 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tuyến)
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Một phần (Trực tuyến)
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Một phần (Trực tuyến)
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Toàn trình
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Một phần (Trực tuyến)
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Một phần (Trực tuyến)
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Toàn trình
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Toàn trình
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Toàn trình
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
...