Tìm thấy 327 thủ tục

Toàn trình
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Toàn trình
Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
Toàn trình
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
Toàn trình
Xét, cấp học bổng chính sách
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.
Toàn trình
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Toàn trình
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận Hòa giải viên
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải
Một phần (Trực tuyến)
Thanh toán thù lao cho Hòa giải viên
Một phần (Trực tuyến)
Thôi làm Hòa giải viên
Một phần (Trực tuyến)
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Một phần (Trực tuyến)
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ:
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
...