Tìm thấy 400 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm-BVH-TGG-279074
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa-BVH-TGG-279086
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng Giây khen Khu dân cư văn hóa-BVH-TGG-279075
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện-BVH-TGG-279067
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã-BVH-TGG-279069
Mức độ 3
Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Mức độ 4
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 4
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ phootocopy
Mức độ 3
Xử lý đơn thư tại cấp xã
...