Tìm thấy 400 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Cấp mới Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 4
Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
Mức độ 4
Bố trí ổn định dân cư trong huyện
Mức độ 4
Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 3
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp xã)
Mức độ 3
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp huyện)
Mức độ 3
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp xã)
Mức độ 3
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (cấp huyện)
Mức độ 3
Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp xã)
Mức độ 4
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 4
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
...