Tìm thấy 400 thủ tục

Mức độ 4
Chứng thực Di chúc
Mức độ 4
Chứng thực điểm chỉ (trong giấy tờ, văn bản tiếng Việt)
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở (ở nông thôn)
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở nông thôn)
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu.
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng đã được soạn thảo sẵn (đối tượng hợp đồng không phải là bất động sản).
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở nông thôn)
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng, giao dịch
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở (ở nông thôn)
...