Tìm thấy 400 thủ tục

Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở (ở nông thôn)
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn)
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực văn bản khai nhận tài sản thừa kế
Mức độ 4
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế
Mức độ 4
Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
Mức độ 3
Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
...