Tìm thấy 127 thủ tục

Toàn trình
Công bố hoạt động cảng thủy nội địa
Một phần (Trực tuyến)
Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Toàn trình
Công bố hoạt động bến thủy nội địa
Một phần (Trực tuyến)
Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Một phần (Trực tuyến)
Công bố hoạt động khu neo đậu
Toàn trình
Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa
Toàn trình
Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa
Toàn trình
Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương
Toàn trình
Dự học,thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
Toàn trình
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Toàn trình
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Toàn trình
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Toàn trình
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Toàn trình
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Toàn trình
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
...