Tìm thấy 488 thủ tục

Mức độ 3
Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 3
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Mức độ 3
Công nhận Hòa giải viên
Mức độ 3
Thôi làm Hòa giải viên
Mức độ 3
Thanh toán thù lao cho Hòa giải viên
Mức độ 3
Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 3
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
Mức độ 3
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Mức độ 3
Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"
...