Tìm thấy 488 thủ tục

Mức độ 4
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Mức độ 4
Công bố mở cảng cá loại 3
Mức độ 4
Cấp phép khai thác nghêu giống tự nhiên, nghêu thương phẩm
Mức độ 3
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Mức độ 3
Công bố mở cảng cá loại 3
Mức độ 3
Hỗ trợ tổ chức và cá nhân khắc phục thiệt hại do thiên tai trên biển thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
Mức độ 3
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - BVH-TGG-278926
Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"-BVH-TGG-278932
Mức độ 3
Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"-BVH-TGG-278933
Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị"-BVH-TGG-278935
Mức độ 3
Công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị"-BVH-TGG-278936
...