Tìm thấy 2193 thủ tục

Mức độ 4
Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 4
Cho phép họp báo (nước ngoài) - địa phương
Mức độ 4
Cho phép họp báo (trong nước) - địa phương
Mức độ 4
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
Mức độ 4
“Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)”
Mức độ 4
Tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Mức độ 4
Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng
Mức độ 4
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 4
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp
Mức độ 4
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 4
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 4
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Mức độ 4
Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
...