Tìm thấy 2126 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Một phần (Trực tuyến)
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tốn hại cho trẻ em
Một phần (Trực tuyến)
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tốn hại cho trẻ em (Cấp huyện)
Toàn trình
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em(dùng chung)
Toàn trình
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Toàn trình
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Một phần (Trực tuyến)
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải ỉà người thân thích của trẻ em
Chưa trực tuyến
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Cấp lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận khu vực biển
Chưa trực tuyến
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh)
...