Tìm thấy 2126 thủ tục

Chưa trực tuyến
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Chưa trực tuyến
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Toàn trình
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Toàn trình
Cấp giấy phép bưu chính.
Toàn trình
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Toàn trình
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Toàn trình
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
...