Tìm thấy 2193 thủ tục

Mức độ 3
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Mức độ 4
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 4
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Cấp Giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 2
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI) (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
Mức độ 3
Lắp đặt đồng hồ nước
Mức độ 3
Lắp mới đồng hồ nước-quận/huyện/thị xã
Mức độ 2
QUY TRÌNH BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN PHÒNG GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (8.1, 8.2, 8.5 : ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH CHẤP THUẬN THAY ĐỔI CHI NHÁNH QUẢN LÝ PHÒNG GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
...