Tìm thấy 421 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình
Mức độ 3
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở-BVH-TGG-278881
Mức độ 4
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Mức độ 4
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Mức độ 4
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
Mức độ 4
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Mức độ 4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Loading...