Tìm thấy 84 thủ tục

Mức độ 4
Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Mức độ 4
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Mức độ 4
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông
Mức độ 4
Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
Mức độ 4
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 4
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 4
Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục
Mức độ 4
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 4
Thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 4
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Loading...