Tìm thấy 119 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 4
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 4
Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng.
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
Mức độ 4
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Mức độ 4
Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Mức độ 4
Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Loading...