Mức độ 3  Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: BNV-TGG-264592
Lượt xem: 64
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế
Cách thức thực hiện
- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở  Phòng Nội vụ hoặc qua hệ thống bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Văn bản thẩm định


Lệ phí


-


Phí


-


Căn cứ pháp lý 


- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ;

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

 
- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

a) Hồ sơ bao gồm: + Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; + Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; + Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)  

File mẫu:

- Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập