Mức độ 3  Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (cấp huyện)

Ký hiệu thủ tục: 2.000908.000.00.00.H58
Lượt xem: 981
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc.

Lĩnh vực Chứng thực
Cách thức thực hiện

Cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc.

 

Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyếtTrong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường họp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiệnBản sao được cấp từ sổ gốc.Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý


Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

 + Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định.

+ Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.

+ Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.

+ Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện).

.

File mẫu:

Phải có sổ gốc