Mức độ 4  Khám sức khỏe định kỳ (B-BYT-265238-TT)

Ký hiệu thủ tục: B-BYT-265238-TT
Lượt xem: 955
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Các cơ sở khám chữa bệnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Cách thức thực hiện

Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyếtTheo thỏa thuận trong hợp đồngÐối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiệnSổ khám sức khoẻ định kỳLệ phí


Theo hợp đồng ký kết


Phí


Theo hợp đồng ký kết


Căn cứ pháp lý- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; - Bộ luật Lao động ngày 18//6/2012; - Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29/11/2006; - Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động; - Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; - Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; - Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe. - Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước; - Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước tại Tiền Giang; - Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước tại Tiền Giang theo Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.Bước 1. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ đến các cơ sở khám sức khỏe để tổ chức khám sức khỏe.

Bước 2. Khi cơ sở khám sức khỏe triển khai khám chữa bệnh định kỳ theo hợp đồng, các cơ sở đã ký hợp đồng cần xuất trình Hồ sơ sức khỏe (Đối với khám sức khỏe tập trung). Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Đối tượng khám sức khỏe cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định kỳ.

Bước 3. Cơ sở khám sức khỏe căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và đối với các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng, thì cơ sở khám sức khỏe phải thực hiện các quy định của tiêu chuẩn đó hiện hành để được thực hiện khám sức khỏe.

Bước 4. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: : - Sổ khám sức khỏe định kỳ (Phụ lục 3 - Thông tư số 14/2013/TT-BYT). - Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách khám sức khỏe định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo hợp đồng. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

File mẫu:

Không