h1

h2

h3

h4

Chức năng khôi phục mật khẩu đăng nhập không được hỗ trợ

Kể từ ngày 15/01/2024, người dân đăng nhập vào Hệ thống Dịch vụ công tỉnh Tiền Giang bằng tài khoản cấp bởi Cổng Dịch vụ công Quốc gia, để đổi mật khẩu tài khoản, vui lòng truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thay đổi. Trân trọng./.