Mức độ 3  Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.

Ký hiệu thủ tục: BLĐ-TBVXH-TGG-286399
Lượt xem: 527
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang, địa chỉ: Số 80 Ấp Bắc, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH Nghị định 44/2016/NĐ-CP Luật 84/2015/QH13

- Bước 1: Tổ chức huấn luyện gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, nếu hồ sơ bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật thì quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.

Luật An toàn, vệ sinh lao động

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi