CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 305 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTR-TGG-7 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
2 BNV-TGG-264900 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Chính phủ
3 BTP-TGG-276594 ̣(1) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
4 BGD-TGG-285250 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
5 BTM-TGG-264791 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
6 QLQXHQTT01 CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Quản lí nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
7 BNV-TGG-264901 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Chính phủ
8 BNN-TGG-288353 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt) Thủy lợi
9 BTM-TGG-264925 Đăng ký khai thác nước dưới đất (cấp huyện) Tài nguyên nước
10 BVH-TGG-279086 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa-BVH-TGG-279086 Văn hóa cơ sở
11 BGD-TGG-285248 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (cấp huyện) Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
12 QLQXHQTT02 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Quản lí nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
13 2.001023.000.00.00.H58 Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
14 BTP-TTG-277449 Công nhận Hòa giải viên Hòa giải cơ sở
15 BNV-TGG-264902 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ