CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 97 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTP-TGG-276594 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
2 BTP-TGG-276604 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 DB02 Cấp Giấy phép đậu đỗ Đường bộ
4 X-DB01 Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe Đường bộ
5 X-DTND03 Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông Đường thủy nội địa
6 KNTC01 Giải quyết khiếu nại Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
7 X-KNTC01 Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
8 TNXH 02 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội
9 TNXH 03 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội
10 X-QLCT01 Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý con dấu
11 HDDN01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh . Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
12 ATTP01 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
13 X-KNTC02 Xử lý đơn thư tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
14 MT02 Phê duyệt đề án Bảo vệ môi trường Môi trường
15 X-QLCT02 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý con dấu