CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 78 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GDDT01 Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục Giáo dục và Đào tạo
2 GDDT02 Thủ tục cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
3 GDDT03 Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo
4 GDDT04 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
5 GDDT05 Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
6 BGD-TGG-285248 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
7 GDDT06 Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục và Đào tạo
8 BGD-TGG-285249 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
9 GDDT07 Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
10 BGD-TGG-285250 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
11 GDDT08 Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo
12 GDDT09 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo
13 GDDT10 Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo
14 BGD-TGG-285366 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 BGD-TGG-285369 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân