CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 106 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 T-TGG-287937-TT Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) Tư vấn pháp luật
2 T-TGG-287939-TT Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn) Tư vấn pháp luật
3 T-TGG-287917-TT Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết Luật sư
4 BTP-TGG-277394 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
5 BTTP-HN-01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm, cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, hổ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Tư vấn pháp luật
6 T-TGG-287932-TT Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
7 T-TGG-287943-TT Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
8 T-TGG-287910-TT Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
9 BTP-TGG-277368 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến giáo dục pháp luật
10 T-TGG-288013-TT Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
11 BTP-TGG-277292 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
12 BTP-TGG-277435 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý
13 BTP-TGG-277436 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý
14 T-TGG-287994-TT Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại
15 BTP-TGG-277395 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản