CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 B-BYT-258729-TT Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
2 B-BYT-258737-TT Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
3 VSDD 13 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống và cá nhân trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng