CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 38 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NCC17001 Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ Người có công
2 PTNT1 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Phát triển nông thôn
3 QLCL001 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
4 HDDN01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh . Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
5 TNN01 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
6 BTT-TGG-282387 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản
7 NCC17002 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
8 QLCL002 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
9 TNN02 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
10 BTT-TGG-282388 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ phootocopy Xuất Bản
11 MT03 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
12 x_NCC003 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
13 BNN-TGG-288022 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
14 X_NCC004 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
15 NN004 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản