CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 85 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BNV-TGG-264900 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Chính phủ
2 BGD-TGG-285250 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
3 BTM-TGG-264791 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
4 BNV-TGG-264901 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Chính phủ
5 BNN-TGG-288353 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt) Thủy lợi
6 BTM-TGG-264925 Đăng ký khai thác nước dưới đất (cấp huyện) Tài nguyên nước
7 BGD-TGG-285248 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (cấp huyện) Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
8 BNV-TGG-264902 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ
9 BGD-TGG-285403 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo
10 BNV-TGG-264903 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ
11 BCVT04 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng..... Viễn thông
12 BNV-TGG-264904 Thông Báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ
13 BNV-TGG-264905 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ
14 BNV-TGG-264906 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ
15 BGD-TGG-285407 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo