CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 26 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTR-TGG-10 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
2 TTR-TGG-14 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
3 TTR-TGG-3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
4 BGD-TGG-285250 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
5 TTR-TGG-15 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
6 BNV-TGG-264891 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ
7 BTM-TGG-264925 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Tài nguyên nước
8 BNV-TGG-264936 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ
9 BTM-TGG-264926 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
10 TTR-TGG-4 thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại tố cáo
11 BNV-TGG-264937 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ
12 TTR-TGG-11 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
13 BNV-TGG-264893 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ
14 BNV-TGG-264894 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ
15 BNV-TGG-264895 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Chính phủ