CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BKHVCN-TGG-282524 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học, Công nghệ
2 BKHVCN-TGG-282515 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học, Công nghệ
3 T-TGG-288116-TT Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
4 BKHVCN-TGG-282335 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
5 T-TGG-288139-TT Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
6 BKHVCN-TGG-282336 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
7 T-TGG-288140-TT Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
8 T-TGG-288119-TT Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ hạt nhân
9 T-TGG-288120-TT Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ hạt nhân
10 BKHVCN-TGG-282526 Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
11 T-TGG-288107-TT Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Khoa học, Công nghệ
12 T-TGG-288108-TT Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Khoa học, Công nghệ
13 T-TGG-288115-TT Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Khoa học, Công nghệ
14 T-TGG-288113-TT Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học, Công nghệ
15 T-TGG-288114-TT Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khoa học, Công nghệ