CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 136 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HDDN100 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 DT01 Chấp thuận chủ trương đầu tư Đầu tư
3 DT_DAUTU18001 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư
4 DTU-NN18001 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
5 VTPCP18001 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án Đầu tư bằng nguồn viện trợ PCPNN
6 DT18001 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt nam
7 HTX18001 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và Hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
8 HDDN01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
9 HDDN101 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10 VDTNN18001 Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Vốn đầu tư nước ngoài
11 DT02 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Đầu tư
12 DT_DAUTU18002 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư
13 DTU-NN18002 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
14 VTPCP18002 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Đầu tư bằng nguồn viện trợ PCPNN
15 DT18002 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt nam