CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 83 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BNN-TGG-288323 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
2 BNN-TGG-288189 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt
3 BNN-TGG-288324 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
4 BNN-TGG-288191 Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm Trồng trọt
5 BNN-TGG-288325 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
6 BNN-TGG-288402 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
7 BNN-TGG-288444 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp
8 BNN-TGG-288401 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
9 PTNT06 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
10 PTNT07 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
11 TT07 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Trồng trọt
12 CN008 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi Chăn nuôi
13 BNN-TGG-288390 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
14 CN009 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Chăn nuôi
15 CN010 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Chăn nuôi