CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 33 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BNV-TGG-264938 THỦ TỤC THI TUYỂN CÔNG CHỨC Quản lý công chức, viên chức
2 BNV-TGG-264939 THỦ TỤC XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC Quản lý công chức, viên chức
3 BNV-TGG-264940 THỦ TỤC TIẾP NHẬN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Quản lý công chức, viên chức
4 BNV-TGG-264941 THỦ TỤC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC Quản lý công chức, viên chức
5 BNV-TGG-264942 THỦ TỤC XÉT CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN TRỞ LÊN Quản lý công chức, viên chức
6 BNV-TGG-264943 THỦ TỤC THI TUYỂN VIÊN CHỨC Quản lý công chức, viên chức
7 BNV-TGG-264944 THỦ TỤC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Quản lý công chức, viên chức
8 BNV-TGG-264945 THỦ TỤC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC Quản lý công chức, viên chức
9 BNV-TGG-264946 THỦ TỤC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC Quản lý công chức, viên chức
10 SNV-002 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
11 SNV-003 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
12 SNV-004 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
13 SNV-001 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ
14 BNV-TGG-264597 THỦ TỤC PHỤC VỤ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC CẤP TỈNH Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
15 BNV-TGG-264598 THỦ TỤC CẤP BẢN SAO VÀ CHỨNG THỰC LƯU TRỮ CẤP TỈNH Văn thư và Lưu trữ Nhà nước