CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 24 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QLG1801 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Lĩnh vực giá
2 TCNS1801 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tài chính - Ngân sách
3 QLG1802 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Lĩnh vực giá
4 T-TGG-220193-TT Kê khai giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ kê khai giá Lĩnh vực giá
5 BTC-TGG-287400 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
6 BTC-TGG-287399 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
7 BTC-TGG-287381 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
8 BTC-TGG-287392 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản
9 BTC-TGG-287393 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Quản lý công sản
10 BTC-TGG-287396 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản
11 BTC-TGG-287394 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản
12 BTC-TGG-287395 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản
13 BTC-TGG-287398 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản
14 BTC-TGG-287397 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản
15 BTC-TGG-287389 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Quản lý công sản