CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2221 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2146 CACT007 Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
2147 CACT008 Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
2148 CACT009 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2149 CACT010 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2150 CACT011 Lưu trú và thông báo lưu trú Cư trú
2151 CACT012 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Cư trú
2152 CACT013 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2153 CACT014 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
2154 CACT015 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2155 CACT016 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Cư trú
2156 CACT017 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2157 CACT018 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2158 CACT019 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2159 CACT020 Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2160 CACT021 Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Cư trú