CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2561 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2191 CAT_PCCC_03 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
2192 CAT_PCCC_04 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
2193 CAT_PCCC_05 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
2194 CAT_PCCC_06 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
2195 CAT_PCCC_07 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Phòng cháy chữa cháy
2196 CAT_PCCC_08 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Phòng cháy chữa cháy
2197 CAT_PCCC_09 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
2198 CAT_PCCC_10 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
2199 CAT_PCCC_11 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
2200 CAT_PCCC_12 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
2201 DKCD_01 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý con dấu
2202 DKCD_03 Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý con dấu
2203 CAT_QLHC_01 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
2204 CAT_QLHC_02 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
2205 CAT_QLHC_03 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ